Kaspi. - 2018.- 30 noyabr. - ¹ 205. - S. 6.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ermənistandakı diplomatik nümayəndəsi - Məmməd xan Təkinski

 

O, milli mənafeli fəal diplomatik mövqeyinə görə daşnakların təzyiqinə məruz qalıb

 

Rafiq Səfərov,

Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin sənədlərin nəşri və istifadəsi şöbəsinin baş məsləhətçisi

 

(əvvəli ötən sayımızda)

M.X.Təkinskinin fəal diplomatik fəaliyyəti, onun yazışmaları  və nota  mübadilələri bir daha təsdiq edir ki, Ermənistan özünün soyğunçuluq,  beynəlxalq qanun  və  qaydalara zidd  hərəkətindən əl çəkmək istəmir, Azərbaycanın əzəli-tarixi torpaqlarına yiyələnmək kimi cəfəng  siyasətini həyata keçirmək  istəyir. Azərbaycanın  Ermənistandakı  diplomatik nümayəndəsi  M.X.Təkinskinin Nazirlər Şurasının sədri N.Yusifbəyliyə  göndərdiyi 10 may 1919-cu il tarixli  şifrələnmiş  teleqramda qeyd edilirdi: "Yayılan şayiələrə görə, əgər Ermənistan  Qarabağı Azərbaycanın olduğunu qəbul  edərsə, ingilislər  Şərur-Naxçıvan  rayonunu  Ermənistana  verir. Bu şayiəni  ermənilər  yayır; mən düşünürəm  ki, ermənilərə  Qars  kifayətdir  və başdan-başa müsəlman əhalisindən ibarət olan Şərur-Naxçıvanı  onlara vermək olmaz, buranın əhalisi  Ermənistanın  digər hissələrində  olan müsəlmanların  dəhşətli  vəziyyətinə  düşər. Müsəlmanların dəhşətli vəziyyətdə olması haqqında sübutlarım vardır. Bunu Tiflisdəki  ittifaq  komandanlığına  hərtərəfli  izah etməli və  daim  onlarla  əlaqədə  olmaq  lazımdır. Əks təqdirdə bizim diplomatiyamız uduza  bilər”.

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri əvəzi Ziyadxanovun İrəvan quberniyasının müsəlman əhalisinə  qarşı edilmiş zorakılığın araşdırılması üzrə beynəlxalq  istintaq  komissiyasının təşkilinə rəhbərlik  edilməsi  haqqında  1919-cu il  iyunun  7-də imzaladığı 13 ¹-li əmrdə qeyd edilirdi: "İrəvan  quberniyasının dağıdılmış  və  zorakılığa  məruz  qalmış kəndləri ilə bağlı beynəlxalq istintaq komissiyasını təşkil etmək üçün dəftərxana direktorundan xahiş  edirəm ki, rəhbər rolunu öz üzərinə götürsün  və bu  işə direktor müavinini, Şepotyevi, Abdulla bəyi və Olenevi  cəlb etsin”.

M.X.Təkinski Ermənistan tərəfindən edilən mümkün düşmən hərəkətlərə qarşı  müqavimətin göstərilməsi üçün Şərur-Naxçıvan və Ordubadın milli şuralarına köməklik  göstərilməsinin vacibliyi  haqqında  xarici işlər naziri M.Y.Cəfərova 7 iyun 1919-cu il tarixdə göndərdiyi  teleqramda qeyd  edirdi: "Bakını tutacaqlarına  ümid bəsləyən  ermənilər, könüllülər  ordusunun  hərəkət  etməsinə sevinirlər, baxmayaraq  ki, dəvət  etdiyim  naharda  Xatisov məni  inandırırdı  ki, müstəqilliyin qorunması  məsələsində  Ermənistan  və  Azərbaycanın maraqları ümumidir. Könüllülər  ordusu ilə  münasibətlərimiz  ağırlaşarsa, Ermənistan bizə qarşı düşmən mövqe tutacaqdır, ona  görə də, hərbi  təşkilata pul buraxaraq Şərur-Naxçıvan  bölgəsində  Ermənistana  təhlükə yaratmaq lazımdır. Mənim tərəfimdən görülmüş  tədbirlər  nəticəsində  artıq Şərur-Naxçıvan  və Ordubad milli şura şəklində  birləşmişdir və daim mənimlə  əlaqə  saxlayırlar”.

İrəvan quberniyası  və  Qars vilayətində müsəlman  əhalisi  üzərində ermənilərin  zorakılığına  aid ətraflı  statistik  məlumatların toplanması haqqında Azərbaycan Xarici  İşlər Nazirliyinin M.X.Təkinskiyə göndərdiyi  10 iyun 1919-cu il tarixli 1627 ¹-li təcili diplomatik məlumatda qeyd  edilirdi: "İrəvan quberniyasında  və  imkan daxilində Qars vilayətində dağıdılmış   müsəlman kəndlərinin nümayəndələri ilə  birgə məxfi surətdə adı, familiyası, yaşadığı ünvan  göstərilməklə, müsəlmanların insan  və əmlak itkisi, əsir düşmüş, əsirlikdən  qayıtmış və  qayıtmamış qadın və  kişilər  haqqında, oğurlanmış mal-qara, dağıdılmış kəndlər, uşaq bağçaları  və s.  haqqında  statistik məlumatlar  toplasın. Yaxşı olardı  ki, şahidlərin və yaxud fəlakətə məruz qalmış şəxslərin öz dili ilə ermənilərin müsəlman kəndlərinə  ciddi hücumları  təsvir  edilsin. Hökumət  qərara almışdır  ki, ermənilərin müsəlmanlara vurduqları, insan itkisi ilə müşayiət olunan  ziyanın miqyasını müəyyən etmək üçün ingilis, italyan və digərlərindən ibarət beynəlxalq komissiya  yaratsın. Bu məsələnin həlli müəyyən vaxt tələb edir, ona görə, üzərinizə qoyulmuş vəzifənin icrasına başlayın”.   Ermənistanın Azərbaycan  hökumətinin  Qarabağdakı  fəaliyyətinə  müdaxiləsinin yolverilməz  olduğu  haqqında  M.X.Təkinskinin xarici  işlər  naziri  M.Y. Cəfərova  1919-cu il iyunun 26-da  göndərdiyi məlumatda  bildirilirdi: "Mən, 1919-cu il iyunun  25-də  Ermənistanın Xarici İşlər  Nazirliyinə  aşağıdakı  224 ¹-li  notanı  təqdim  etdim: "Mənim  hökumətimin  tapşırığı ilə  bildirirəm ki, Azərbaycan  Hökumətinin  15 yanvar  1919-cu il  tarixli  qərarı ilə Sultanov  Azərbaycanın  ayrılmaz  dağlıq  hissəsini  təşkil edən Zəngəzur, Cəbrayıl  və Cavanşir  qəzalarının general-qubernator  vəzifəsinə  təyin edilmiş  və aprelin 3-də rəsmi tanınmışdır. Ona görə də, Sultanovun qeyd olunan qəzalarda fəaliyyətinə və yaxud Azərbaycan qoşunlarının həmin qəzalarda olmasına qarşı Ermənistan hökumətinin  istənilən etirazı  Azərbaycan Respublikasının  daxili  işlərinə  müdaxilə etmək  deməkdir. Qarabağın general-qubernatoru  Sultanov ciddi tədbirlərlə, artıq Şuşa rayonunda nizam-intizam yaratmış və həyat normal qaydasına düşmüşdür”.

Xarici İşlər naziri A.x.Ziyatxanovun Ermənistanın xarici işlər  nazirinə 1919-cu il iyunun 23-də göndərdiyi notada qeyd edilirdi: "Zaqafqaziya xalqları öz müstəqilliklərini elan etdikdən sonra  Azərbaycan və Ermənistanın hüdudlarında  acınacaqlı nəticələri olmuş çox qanlı hadisələr baş verdi. Keçən il qarşılıqlı surətdə  xırda və iri kəndlərin dağıdılması, erməni və müsəlman əhalisi arasında qarşılıqlı surətdə qətllər, təsərrüfatların məhv  edilməsi  dayanmamışdır. Bu hadisələrin nəticəsində hər iki respublikanın ərazisində çox böyük sayda qaçqınlar yaranmışdır. Bunun  nəticəsində  ermənilər  və müsəlmanlar arasında arzuolunmaz toqquşmalar meydana gəlmişdir.

Müstəqilliyin  elan  edilməsinin başlanğıcında  yeni yaranmış respublikalar üçün əsas ideal mehriban qonşuluq əlaqələrinin  yaradılması olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, yuxarıda qeyd olunan səbəblər ucbatından  bu münasibətlər  qaydasına düşə bilmir. Bu hadisələri, onun  səbəblərini  qərəzsiz və ədalətli araşdırılması və bunların gələcəkdə təkrar yaranmasının qarşısının alınması, həmçinin son dərəcə kəskin qaçqın məsələsinin həlli üçün qəti tədbirlərin görülməsi normal münasibətlərin  qurulması üçün etibarlı  zəmin ola bilər. Qeyd olunanları nəzərə alaraq,  Azərbaycan hökuməti  Ermənistan hökumətinə təklif edir ki, yuxarıda xatırlanan məqsəd üçün Erməni və Azərbaycan nümayəndələrindən ibarət  qarışıq hökumət-parlament  komissiyası yaradılsın. Əgər Ermənistan respublikasının hökuməti  lazım bilirsə, Avropa və Amerikanın mədəni millətlərinin nümayəndələrinin də yuxarıda göstərilən  komissiyanın tərkibinə daxil  edilməsinə Azərbaycan hökuməti etiraz etmir”.

  Azərbaycan hökumətinin bu əhəmiyyətli təklifinə Ermənistan tərəfindən müsbət cavab verilməmişdir. Zaqafqaziya ərazisində  yaşayan müsəlmanlar  və onların əmlakı üzərində törədilmiş  zorakılıqlar, qətllər və talanların  təhqiq  edilməsi üzrə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin 15 iyun 1918-ci il tarixli  qərarı ilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının yaradılmışdır. Bu qərarı yerinə  yetirmək üçün Xarici İşlər Naziri əvəzi F.X.Xoyskinin  1918-ci il avqustun 31-də imzaladığı sərəncamla, sədri  Ələkbər bəy Xasməmmədov olmaqla, tərkibi Gəncə dairə məhkəməsinin üzvləri – İsmayıl bəy Şahmalıyev, Andrey Fomiç Novatski, həmin dairə məhkəməsi prokurorunun müavini Nəsrəddin bəy Səfikürdski, Gəncə köçürmə idarəsindən Nikolay Mixayloviç Mixaylov, həqiqi mülki müşavir V.V.Qubvillo və müəllim Mirzə Cavad Axundzadən ibarət Fövqəladə İstintaq Komissiyası  yaradıldı.  Yuxarıda göstərilən üzvlərdən başqa, komissiyaya Bakı Dairə Məhkəməsi prokurorunun müavini Aleksandr Yevgenyeviç Kluqe, andlı iclasçı Məmməd xan Təkinski, Gəncə dairə məhkəməsinin xüsusi əməliyyat işləri müstəntiqi Məhyəddin bəy Şahmalıyev, Bakı quberniya dairə məhkəməsinin üzvü Hidayət bəy Sultanov, andlı iclasçılar Aley Aleksandroviç Litovski, Çeslav Boleslavoviç Klossovski, hüquqşünas Abbas Əlibəy Hacı-İrzayev, Bakı Dairə Məhkəməsinin üzvü B.Yusifbəyov müxtəlif vaxtlarda həmin komissiyaya üzv təyin edilmiş və ya üzvlükdən azad olunmuşlar.

Son iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni  millətçilərinin  Azərbaycan xalqına qarşı yürütdükləri  təcavüz  və  soyqırımı siyasətinin  mahiyyətini  təkcə ölkəmizdə deyil, ölkəmizdən kənarda  da öyrənilməsi  və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması  üçün  belə komissiyalara böyük ehtiyac olmuşdur. Erməni  millətçilərinin  azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri  qırğınlar, talanlar  və soyqırımı siyasəti ilə bağlı arxiv  sənəd  və  materialları  əsasında  ortaya  çıxarılmış  fakt  və  dəlillərlə cinayətkar  erməni  millətçilərini  ədalət  məhkəməsinə  cəlb  etmək və  bu  cinayəti  dünyaya  tanıtmaq  mümkün  idi və indi də mümkündür. Lakin təəssüflər  olsun  ki, bu vaxtadək  bu  məsələ həyata  keçilməmişdir. Millətçi  erməni-daşnak  qüvvələri və  onların  havadarlarının xalqımıza  qarşı  törətdikləri soyqırımından  100 il  keçməsinə  baxmayaraq, hələ  də  törədilmiş  bu  cinayətə  beynəlxalq  aləmdə hüquqi  qiymət  verilməmişdir. Bəlkə  də  törədilmiş  həmin  cinayətlərə  beynəlxalq  aləmdə  vaxtında  hüquqi  qiymət  verilsəydi  hazırkı  dövrdə  erməni-daşnak  quldur  qüvvələri  və  onların  havadarlarının  Qarabağda  təşkil  etdikləri  qanlı  qırğınların  qarşısını  almaq  mümkün  olardı. Müasir dövrdə erməni-daşnak quldur  dəstələrinin törətdikləri  fəlakətlər davam  etməkdədir. Erməni-daşnak  quldur  qüvvələri  və  onların  havadarlarının  Qarabağda  törətdikləri  qanlı  qırğınlar, vəhşiliklər  bütün  Azərbaycan  xalqının  ağrısı  və  iztirabıdır. Biz  inanırıq  ki,  gün    gələcək,   qəddar  düşmənlər    bizim  ərazilərimizi tərk etməyə məcbur   olacaqlar. Azərbaycanın  ayrılmaz  tərkib  hissəsi  olan    Qarabağ  torpağında  əmin-amanlıq   bərpa  olunacaq, insanlar  öz  doğma  yurdlarına  qayıdacaq, vətəndaşların  normal  həyat tərzi bərpa ediləcək  və  qanlı  cinayətlər  törətmiş  erməni  millətçiləri    beynəlxalq  məhkəmə qarşısında  törətdikləri  dəhşətli  qırğınlara, vəhşiliklərə  görə  cavab  verməli  olacaqlar. İnanırıq  ki ədalət  və insanlıq  naminə  bu,  mütləq  həyata  keçiriləcəkdir!

Azərbaycan 1920-ci ilin aprelində XI Qırmızı ordu tərəfindən zəbt edilərək sovetləşdirildikdən sonra   Xalq Cümhuriyyətinin dövlət xadimləri və ziyalı təbəqə ağır repressiyalara məruz qaldı. Baxmayaraq ki, Parlamentin 27 aprel 1920-ci il tarixdə keçirilmiş  axşam iclasında  hakimiyyətin kommunistlərə təhvil verilməsi haqqında qəbul edilmiş qərarda qeyd edilirdi ki, yeni yaradılan müvəqqəti kommunist hökuməti Parlamentin və hökumət üzvlərinin həyatının  və əmlakının toxunulmazlığına təminat verir. Lakin qəbul edilmiş şərtlərə sonralar əməl olunmadı  və digər dövlət xadimləri kimi Məmməd xan Təkinski də 1938-ci ildə repressiya qurbanı oldu.