Kaspi. - 2018.- 22-24 sentyabr. - ¹ 157. - S. 7.

 

Azərbaycan xalqının parlament idarəçiliyi səviyyəsinə yüksəldiyini dünyaya sübut edən Məclisi-Məbusan

 

Cümhuriyyət  parlamentinin  iclaslarında  təhsil işinin təşkili və inkişafına dair  müzakirəyə  çıxarılmış  və  qəbul  edilmiş  qanunlara baxış

 

Rafiq Səfərov,

Azərbaycan  Respublikasının Milli Arxiv İdarəsinin sənədlərin nəşri şöbəsinin baş  məsləhətçisi

 

Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti - Müsəlman  Şərqində  yeganə  parlamentli  respublika  kimi  tarixə  daxil  olmuşdur. Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  Parlamenti ( Məclisi- Məbusan) 7  dekabr 1918 ci  ildən - 27 aprel 1920-ci  ilədək  olan  müddətdə, cəmi  on  yeddi  ay fəaliyyət  göstərmiş  və fəaliyyətdə  olduğu  müddət  ərzində  özünün  işgüzarlıq  qabiliyyətini  nümayiş  etdirərək  Azərbaycan  xalqının parlament idarəçiliyi səviyyəsinə yüksəldiyini dünyaya  sübut  etmişdir.

 

Azərbaycan  xalqının parlament idarəçiliyi səviyyəsinə yüksəldiyini dünyaya  sübut  edən Məclisi-Məbusan

 

Müttəfiq  Dövlətlərin  Ali  Şurası  1920-ci il  yanvarın  11-də  Azərbaycanın  və  Gürcüstanın  müstəqilliyini  de-fakto  tanımışdır . Parlamentin  bu  tarixi   hadisəyə  həsr  edilmiş  14  yanvar  1920-ci  il    tarixli  iclasında    Xarici  İşlər  Naziri  F.X.Xoyski  çıxış  edərək  qeyd  etmişdir: "Möhtərəm  məbuslar! 1918-ci  il  mayın  28-də  Azərbaycan  xalqı  öz  istiqlaliyyətini  elan  etdi. Lakin müstəqilliyini  elan  etmək  az  idi. Bizim  sərbəst  həyata  layiq  olduğumuzu  bütün  dünyaya  sübut  etmək  lazım  idi. Budur, azərbaycan  xalqı  il  yarım  ərzində  Avropaya  sübut  etdi  ki, o, sərbəst  yaşamağa  və  sərbəst  surətdə  özünü  idarə  etməyi  bacarır. Azərbaycan  xalqının  həyat  qabiliyyətli  olduğuna  inanan  Avropa,  bizim  müstəqilliyimizi  tanımağı  lazım  bildi. Azərbaycanın  ilk  hökuməti  yaradılanda  mən  ona  başçılıq  edirdim  və  indi  bizim  müstəqilliyimizin  tanınması  haqqında  xəbəri  sizə  çatdırmağı  mən  özümə  böyük  xoşbəxtlik  sayıram”. 

Xalqımızın Zaqafqaziya  Seymindən  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  Parlamentinin  yaranmasına  qədər keçdiyi olduqca gərgin , məsuliyyətli və şərəfli  tarixi yol, Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin  rəisi, tarix  elmləri  doktoru, professor  Ataxan  Paşayevin  rəhbərliyi  altında  hazırlanmış  və  2006-cı  ildə  çapdan çıxmış "Zaqafqaziya  Seyminin  Müsəlman  fraksiyası  və  Azərbaycan  Milli  Şurası  iclaslarının protokolları” sənədlər toplusunda ətraflı əks  edilmişdir.

Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  Parlamentinin  açılışı  1918-ci  il  dekabrın 7-də  Bakı  şəhərində, Nikolayev ( indiki  İstiqlaliyyət) küçəsində  yerləşən  H.Z.Tağıyevin  qızlar   məktəbinin  binasında (indiki  Əlyazmalar  İnstitutunun  binası) həyata  keçirildi.  Azərbaycan Parlamenti bütün  müsəlman  şərqində  o  dövrün ən demokratik prinsipləri əsasında formalaşdırılmış ilk  Parlament kimi tarixdə  iz qoydu . "Müsavat” fraksiyasının  təklifi  ilə  Ə.Topçubaşov  Parlamentin  sədri, H.Ağayev isə  onun  birinci  müavini  seçilmişdi. Lakin Ə.b.Topçubaşov  Paris  sülh  konfransına  yola  düşdüyü  üçün  Parlamentin  fəaliyyətinə  H. Ağayev  rəhbərlik  edirdi. Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  Parlamenti  17 ay  fəaliyyət  göstərmiş  və  bu  müddət  ərzində  onun 145  iclası -  ilk iclas  1918-ci il dekabrın 7-də, son iclas  isə 1920-ci il aprelin  27-də keçirilmişdir. Cəmi  17  ay  fəaliyyət  göstərməsinə  baxmayaraq, Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  Parlamenti  yüksək  işgüzarlıq  qabiliyyətini    nümayiş  etdirə  bilmişdir. Azərbaycan Parlamentinin qəbul etdiyi  qanun  və  qərarların  hamısı müstəqil  ölkənin  ilk qanun  və  qərarları  kimi çox  əhəmiyyətli olmuşdur. Qeyd  edirik  ki, fəaliyyətdə  olduğu  müddət  ərzində Azərbaycan  Parlamentinin  müzakirəsinə  270-dən yuxarı  qanun  layihəsi  çıxarılmışdır  ki, onlardan da 230-a yaxını  təsdiq  olunmuşdur. Parlamentdə  müxtəlif  komissiyalar: maliyyə-büdcə, qanunvericilik təklifləri, Müəssislər Məclisinə seçkilərin  keçirilməsi  üzrə  mərkəzi  komissiya, mandat, hərbi, aqrar məsələlər: sorğular üzrə, təsərrüfat-sərəncamverici, ölkənin istehsal qüvvələrindən  istifadə üzərində nəzarət, redaksiya və fəhlə  məsələləri  üzrə  komissiyalar  fəaliyyət  göstərirdi.

 

http://kaspi.az/file/pic/xeber/2018-09/1537517751_1.jpg

 

Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  Arxivlərində  saxlanan  tarixi  sənədlər  təsdiq  edir  ki, Azərbaycan Hökuməti  ilə yanaşı  Azərbaycan  Parlamenti də  öz fəaliyyətində  ölkədə  təhsilin, maarifin  inkişaf etdirilməsi məsələlərinə mühüm yer ayırmışdır. Respublikada  xalq maarifi və təhsilin  inkişafı, savadsızlığın  və  geriliyin aradan qaldırılmasına, eləcə də məktəb-təhsil işinin geniş surətdə yayılmasına nail olunması Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti  və  Hökumətinin qarşısında duran vacib məsələlərdən biri idi.  Xalq Maarif Naziri  Nəsib bəy Yusifbəylinin 1918-ci ilin  dekabrında  Bakı  Qubernatoruna  göndərdiyi  məktubda  qeyd  edilirdi:  "..1917-ci il çevrilişinədək Rusiya hökuməti özünün xüsusi siyasi niyyətlərini əldə rəhbər tutaraq, xalqın maariflənməsi işinə çox az qayğı göstərmişdi... Xalq  maarifinin  daşıyıcıları  olan  xalq  müəllimləri  çar   hökuməti  tərəfindən  müxtəlif  təhqir  və  təqiblərə  məruz  qalırdılar... Həmin  hökumətin   ucbatından  hazırda Azərbaycanın  bütün ərazisi  boyu  məktəblərə  böyük   ehtiyac  duyulur  və  indi Nazirlik  bütün  qüvvəsini yeni  məktəblərin, müəllim  kurslarının  və  s. açılmasına  yönəldərək  mümkün qədər  qısa  müddətdə  ölkədə  maarif  və  təhsil  işini  lazımi  səviyyədə  qurmağa  çalışır. Çünki, indiki zamanda  yalnız  savadlı  xalqın  sərbəst  yaşamağa  hüququ  və  imkanı   vardır. Ölkənin gələcək taleyi bu işlərin  müvəffəqiyyətindən çox asılıdır”.

 Ölkədə  təhsil  və  maarifə  olan  ehtiyacların  ödənilməsi  üçün  bu  sahəyə  xüsusi  diqqətin  yetirilməsinin, zamanın  tələbi  olduğu həmin  məktubda  öz  əksini  tapmışdır. Qeyd  edirik   ki, Parlamentin müzakirəsinə  çıxarılmış  bir  sıra  qanun  layihələri məhz təhsil və maarif quruculuğu işləri ilə bağlı idi. Ölkədə təhsil  sisteminin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş qanun və qərarların  qəbul edilməsi  böyük  əhəmiyyət  kəsb  etmişdir. Təhsil  sisteminin  dağılmasının  qarşısının  alınmasına, onun  dəyişdirilərək  milli  mənafelərə  uyğun   yenidən  qurulmasına, məktəb  islahatlarının  aparılmasına  və  tədris-tərbiyə  işlərinin  milli  köklər  üzərində  yenidən  qurulmasına yönəldilmiş  tədbirlərin  həyata  keçirilməsi  üçün  Parlament  və  Hökumət  tərəfindən   qəbul  edilmiş   qanun  və  qərarların  tarixi  əhəmiyyəti  danılmazdır.

Azərbaycan  Parlamentinin  1918-ci  il  dekabrın  26-da  keçirilmiş  5-ci  iclasında  F.X.Xoyskinin  sədrliyi  ilə  yeni  təşkil  olunmuş  Hökumətin  bəyannaməsi  elan  edildi. Həmin  bəyannamədə  təhsil-maarif  məsələlərinə  xüsusi  yer  ayrılmışdır. Parlamentə daxil olmuş müxtəlif  partiya və fraksiyaların bəyannamələrində  də  təhsil  məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Məsələn, Azərbaycan  Parlamentinin  8 yanvar  1919-cu il  tarixli  7-ci  iclasında  dövrünün  tanınmış müəllim və pedaqoqu -  Rəşid bəy  Əfəndiyevin qardaşı, pedaqoji  təhsilli  Abdulla bəy Əfəndiyev "Əhrar” fraksiyasının  bəyannaməsini  səsləndirərkən,   ölkədə  təhsil-maarif  işinin  əhəmiyyətinə  toxunaraq  qeyd  edirdi: "...Azərbaycan  Cümhuriyyətinin  maarifə  olan  ehtiyacı  başqa  ehtiyacının  fövqündədir. Ümumfəlakətlərin  birinci  səbəbi  maarif  yoxluğudur, xalq  təhsili  işində  icbari  ümumi  təhsil   tətbiq  edilməlidir. Məktəb  seminariyaları, peşə  və  kommersiya  məktəblərinin  şəbəkəsi  genişləndirilməlidir. Bu  il  Universitet  də  açılmalıdır. Məktəblər kifayət qədər müəllimlərlə təmin olunmalıdır. Məktəblər  milliləşdirilməlidir. Geniş yayılmış bir sıra kitabçaların, jurnal, dərslik  və  təlimatların  ucuz  qiymətə  nəşr  edilməsi  üçün  tədbirlər  görülməlidir. Dövlət  təşkilatlarında  bütün  kargüzarlığın  milli  türk (Azərbaycan-R.S.) dilində  aparılması  üçün  tədbirlər  görülməlidir. Hökumət  məmurlarının  hazırlanması  üzrə  xüsusi  məktəblər  açılmalıdır”. 

Parlamentin  14  aprel  1919-cu  il  tarixli  29-cu  iclasında  N.Yusifbəylinin  sədrliyi  ilə  təşkil  edilmiş   yeni  Hökumətin  bəyannaməsində  də  xalq  təhsili  məsələlərinə  xüsusi  yer  ayrılmışdır. Hökumətin bəyannaməsində qeyd  edilirdi: "…Müstəqilliyimizin  həyata  keçirilməsi  və  möhkəmləndirilməsi  işində  xalq  təhsilinin  hansı  rol  oynadığı  hamınıza bəllidir. Hökumət bunu nəzərə  alaraq təcili surətdə icbari ümumi təhsil haqqında  qanun  layihəsinin  hazırlanmasını  və  bizim sənaye ölkəmizdə peşə təhsilinə xüsusi diqqət yetirilməsini vacib hesab  edir.

 

http://kaspi.az/file/pic/xeber/2018-09/1537517676_2.jpg

Həmin qanun layihəsinə uyğun olaraq, payıza qədər ölkəmizdə ibtidai məktəb  şəbəkəsinin yaradılmasına ümid  edir. Hökumət mövcud ibtidai və orta  məktəblərin bir hissəsinin milliləşdirilməsi yolu ilə ölkəmizin sayca çoxluq  təşkil  edən türk (azərbaycanlı-R.S.) əhalisi  üçün  məktəblər  yaratmaqla  yanaşı,  sayca  azlıq  təşkil  edən  millətlərin  uşaqlarının da orta  təhsil  almasının  qayğısına  qalmasını vacib  hesab  edərək, onların ana dilində  olan məktəblərin  saxlanmasını, lazımi hallarda isə dövlət vəsaiti hesabına yeni məktəblərin  açılmasını vacib  sayır. Hökumət məktəblərin milliləşdirilməsi üçün müəllim və  dərsliklərin çatışmadığını etiraf edərək,  yeni  açılan  müəllim  seminariyalarında  müəllimlərin hazırlanmasına və yaxud  xaricdən dəvət olunmasına, həmçinin xüsusi komissiyalar yaratmaqla yeni dərsliklərin tərtib  edilməsinə və onların  xarici dildən  tərcümə edilməsinə qüvvəsini sərf  edəcəkdir. Ümid  edirik  ki, bütün  bu  tədbirlərin  həyata  keçirilməsi  sayəsində yeni tədris ilinin əvvəllərindən  etibarən kifayət  qədər yaxşı avadanlıqla təchiz edilmiş və tədrisi  türk (Azərbaycan-R.S.) dilində aparılan məktəblərə malik olmağa imkan verəcəkdir. O  ki, qaldı  ölkədəki  ali-təhsil  müəssisəsinə, məlumdur  ki, Bakıda    Kənd  Təsərrüfatı İnstitutunun açılması barədə qanun layihəsi baxılmaq üçün Parlamentə  təqdim edilmiş və  gələn tədris ilinin əvvəllərindən etibarən isə Zaqafqaziya  Universitetinin Bakıya köçürülməsi haqqında  danışıqlara  başlanılmışdır. Hökumət bu  məsələlərin  ölkəmiz üçün faydalı  həll  edilməsinə dair tədbirlər görəcəkdir. Aydındır ki, bizim  Universitetdə  dilimizi, ədəbiyyatımızı  və  tariximizi  öyrənmək  üçün  kafedralar  açılacaqdır”.

Qeyd: Fotolar  Azərbaycan  Respublikası  Kino-Foto  Sənədlər  Arxivindəndir.

(Ardı var)