65.5я73
D 97


   
    Dünya iqtisadiyyatı : dərslik / C. H. Kərimov [et al.] ; red.: S. İ. Səfərov, G. Ə. Gənciyev ; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. - Təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş II nəşri. - Bakı : Nurlan, 2007. - 728 s. : cədvəl ; 20,5 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 65.5я73

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Kərimov, Cəlil Həbib oğlu
Orucov, Ayaz İsmayıl oğlu
İsrafilov, Həsən Abid oğlu
Kərimova, Tahirə Hüseyn qızı
Səfərov, Səttar İsmayıl oğlu \red.\
Gənciyev, Gəncəli Əziz oğlu \red.\
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)


65.011(5Aze)
S 42


    Səfərov, Səttar İsmayıl oğlu.
    Yeni Azərbaycan : iqtisadiyyat, siyasət, dinamizm / S. İ. Səfərov. - Bakı : Azərnəşr, 2003. - 290 s. ; 21 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 65.011(5Aze)

Annotasiya: Kitabda iqtisad elminin aktual problemləri - sosial-iqtisadi stabillik, dinamik inkişaf, onun parametrləri, qanunauyğunluqları, reallaşma mexanizmləri tədqiq edilir. İqtisadi siyasətin formalaşma və reallaşma mexanizmləri, alətləri, iqtisadi inkişafda sistemlilik və koordinasiya, regionların sosial-iqtisadi inkişafının stimullaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollarının tədqiqi kitabın leytmotivini təşkil edir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)


65в6я73
Ə 65


    Əliyev, Ədalət Bayraməli oğlu.
    Ekonometrika : dərslik / Ə. B. Əliyev ; rəy.: İ. Ə. Mehdiyev [et al.]. - Bakı : Təhsil, 2010. - 380 s. : il., cədvəl ; 21 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 65в6я73

Annotasiya: Kitabda ekonometriyanın məqsədi, təşəkkül tarixi, eləcə də tətbiq olunduğu sahələr haqqında gərəkli materiallar verilmişdir. Reqression tənliklərin, dəyişən quruluşlu reqression modellərin parametrlərinin qiymətləndirilməsi metodologiyası açılmışdır. Ekspert qiymətləndirilmələrinin emal və analizinin ekonometrik metodları, eləcə də ekspert qiymətləndirmələri və ekspert məlumatları metodlarının ümumi xarakteristikası geniş şərh olunmuşdur.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Mehdiyev, İ.Ə. \rəy.\
Səfərov, Səttar İsmayıl oğlu \rəy.\
Fərzəliyev, Mehrəli \rəy.\
Eyniyev, T.T. \rəy.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)