Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
 Digər VB-də tapılıb:Avtoreferatlar (5)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Rüstəmov, Yusif İman oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 31
Sənədlər göstərilib с 1 - 10
 1-10    11-20   21-30   31-31 
1.
66.0(5Туц)
R 96


    Rüstəmov, Yusif İman oğlu.
    Türk fikir tarixi haqqında mülahizələr / Y. İ. Rüstəmov ; elmi red. N. Q. Cəfərov ; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2005. - 140 s. ; 21,5 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 66.0(5Туц) + 87.3(5Туц)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Kamal Atatürk -- Ziya Gökalp
Annotasiya: Bu kitab müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı və ayrı-ayrı kitab və jurnallarda çap olunan elmi işləri əsasında tərtib edilmişdir. Kitabda XX əsr Türkiyə ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixi ilə bağlı müxtəlif türk mütəfəkkirlərinin mülahizələri daxil edilmişdir. Burada orta əsr türk mütəfəkkirlərinin də dünyagörüşünə geniş yer verilmişdir.
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_ylvoC6D5.html
Sənədi saxlayan:
Presidential Library

Əlavə keçid mənbələri:
Cəfərov, Nizami Qulu oğlu \elmi red.\
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi

Cəmi: 3
AB (3)
Vardır: AB (3)

Oxşarı tapmaq

2.
87
E 89


   
    Etikanın və estetikanın aktual problemləri : məcmuə / AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu ; baş red.: Y. İ. Rüstəmov, A. X. Mustafayev ; elmi red. İ. R. Məmməd-zadə. - Bakı : Müəllim, 2005. - 231 s. ; 20 sm. - 100 экз.. - ISBN 9952-410-19-0
QRNTİ
KBT 87 + 87.7 + 87.8

Annotasiya: Məcmuədə etika və estetikanın aktual problemləri tədqiq edilir, müasir dövrün - qloballaşma və informasiya dövrünün özünəməxsus cəhətləri öyrənilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Rüstəmov, Yusif İman oğlu \baş red.\
Mustafayev, A.X. \baş red.\
Məmməd-zadə, İ.R. \elmi red.\
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

3.
87.6
C 58


   
    Cəmiyyət. İdeologiya. Təfəkkür : məqalələr toplusu / AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu ; red. Y. İ. Rüstəmov [et al.]. - Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004. - 202 s. ; 20,5 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 87.6 + 60 + 66.0

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
dövlətçilik ideyası -- millətçilik -- qloballaşma
Annotasiya: Məcmuəyə daxil edilən məqalələrdə cəmiyyət, ideologiya, təfəkkür problemlərinin ontoloji, qnoseoloji, metodoloji, aksioloji aspektləri, yeniləşən cəmiyyətdə milli dövlətçilik ideologiyasının prinsipləri, millətçilik və azərbaycançılıq ideyasının mahiyyəti, qloballaşma, milli adət-ənənələr, milli təhlükəsizlik məsələləri, təfəkkür - kommunikasiya prosesi, postqeyri - klassik təfəkkür, milli təfəkkür, insan hüquq və azadlıqları, habelə digər mövzular sosial-fəlsəfi kontekstdə araşdırılır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Rüstəmov, Yusif İman oğlu \red.\
Abbasov, Əbülhəsən Fərhad oğlu \red.\
Rüstəmova, Afaq \red.\
İsmayılov, Dilqəm \red.\
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

4.
87.6
D 97


   
    Dünya. Cəmiyyət. Fəlsəfə : məqalələr toplusu / AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu ; red. Y. İ. Rüstəmov [et al.]. - Bakı : Nafta-Press, 2004. - 208 s. ; 20 sm. - 300 экз.
QRNTİ
KBT 87.6 + 60.5 + 60.55 + 66.0

Annotasiya: Məcmuədə müasir dünyanın səciyyəvi problemləri, transformasiya şəraitində ictimai məsələləri sosial fəlsəfənin tədqiqat obyektləri kimi araşdırılır, sosial gerçəkliklə fəlsəfənin qarşılıqlı əlaqə və təsirlənməsi öyrənilir, milli maraqların müdafiəsi, insan hüquqları ideyasının konseptual əsasları, qloballaşma prosesinin mədəniyyətə və mənəvi aləmə təsiri, terrorizm və miqrasiya, yeni sosial təfəkkürün formalaşma xüsusiyyətləri və digər aktual mövzular təhlil edilir. Təqdim olunan araşdırmalarda konkret nəzəri-praktiki təklif və tövsiyələr verilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Rüstəmov, Yusif İman oğlu \red.\
Abbasov, Əbülhəsən Fərhad oğlu \red.\
Rüstəmova, Afaq \red.\
İsmayılov, Dilqəm \red.\
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

5.
87.6
F 49


    Fəlsəfə və həyat : elmi məqalələr toplusu / AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.
   I bur. / red. Y. İ. Rüstəmov [et al.]. - Bakı : Səda, 2005. - 244 s. ; 20 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 87.6 + 60 + 66.0

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
transformasiya -- ictimai inkişaf
Annotasiya: Məcmuədə müasir cəmiyyətimizin aktual problemləri, transformasiya şəraitində ictimai inkişaf məsələləri sosial fəlsəfənin tədqiqat obyektləri kimi araşdırılır. İctimai tərəqqidə ideya-nəzəri innovasiyaların rolu, bilinqvizm və diqlossiya, Azərbaycanda çoxpartiyalılığı şərtləndirən amillər və demokratikləşmənin spesifikliyi, insan haqlarının təmin olunmasının sosial-hüquqi mexanizmləri, qloballaşma və milli mədəniyyət, idarəetmə və sinergizm, elmin sinergetik obrazı və insan fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyəti və iqtisadi təfəkkür, terrorizm və miqrasiya, cəmiyyətdə marginallıq problemi və başqa əhəmiyyətli mövzular araşdırılır. Təqdim olunan yazılarda konkret nəzəri-praktiki təklif və tövsiyələr irəli sürülür.
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_5GTuvVEz.html
Sənədi saxlayan:
Presidential Library

Əlavə keçid mənbələri:
Rüstəmov, Yusif İman oğlu \red.\
Abbasov, Əbülhəsən Fərhad oğlu \red.\
Rüstəmova, Afaq \red.\
İsmayılov, Dilqəm \red.\
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

6.
87.8(5Туц)
Z 27


    Zamanova, Elmira Emin qızı.
    Türk estetikası : tarixi və müasir inkişafı = Турецкая эстетика : история и современность / E. E. Zamanova ; red. Y. İ. Rüstəmov. - Bakı : Araz, 2005. - 274 s. ; 20 sm. - 300 экз.
QRNTİ
KBT 87.8(5Туц)

Annotasiya: Kitaba, müəllifin türk estetikasının inkişaf tarixinə və problemlərinə həsr edilmiş məqalələri daxil edilmişdir. Bu məqalələrdə, türk estetikasının və sənətinin müxtəlif nəzəri-fəlsəfi problemləri işıqlandırılır, türk estetiklərinin və sənətşünaslarının bu problemlər ətrafında fikir və mülahizələri şərh edilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Rüstəmov, Yusif İman oğlu \red.\

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)

Oxşarı tapmaq

7.
87
R 96


    Rüstəmov, Yusif İman oğlu.
    Fəlsəfənin əsasları : mühazirə kursu / Y. İ. Rüstəmov ; elmi red. F. F. Qasımzadə ; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbaycan Universiteti. - Bakı : Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2004. - 499 s. ; 20,5 sm. - 1000 экз.
QRNTİ
KBT 87

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
antik fəlsəfə -- Azərbaycan fəlsəfəsi -- Avropa fəlsəfəsi -- nəzəri fəlsəfə
Annotasiya: Bu kitab müəllifin müxtəlif universitetlərdə oxuduğu mühazirələr əsasında yazılmışdır. Kitabın əsas hissəsi daha çox akademik xarakter daşıdığı üçün o dərslik kimi deyil, mühazirə kursu şəklində oxuculara təqdim edilir. Əsər struktur nöqteyi-nəzərindən son illərdə ölkədə çap olunan dərsliklərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Qasımzadə, Fuad Feyzulla oğlu \elmi red.\
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu
Azərbaycan Universiteti

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

8.
66.3(5Aze)8
X 49


    Xəlilov, Rahid Süleyman oğlu.
    Heydər Əliyev və Azərbaycan, Atatürk və türk dünyası Nizami Cəfərovun elmi araşdırmalarında / R. S. Xəlilov ; elmi red. Y. İ. Rüstəmov ; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. - Bakı : Elm, 2004. - 148 s. ; 20 sm. - 250 экз.. - ISBN 5-8066-1645-7
QRNTİ
KBT 66.3(5Aze)8

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Heydər Əliyev
Annotasiya: Kitabda təməli Atatürk və Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dünya türk milli dövlətlərinin vahid siyasət və mədəniyyət strategiyasının mahiyyəti aydınlaşdırılır. Professor Nizami Cəfərovun həmin istiqamətdə Azərbaycan dövlətinin humanitar siyasət konsepsiyasının mükəmməl elmi-nəzəri əsaslarda hazırlanmasındakı fəaliyyəti dəyərləndirilir. Görkəmli alimin Heydər Əliyev və Azərbaycan, Atatürk və türk dünyası haqqında düşüncələri təhlil edilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Rüstəmov, Yusif İman oğlu \elmi red.\
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu \haq.\
Atatürk, Mustafa Kamal \haq.\
Ulusel, Rahid
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu

Cəmi: 1
PDI (1)
Vardır: PDI (1)

Oxşarı tapmaq

9.
87.3
R 96


    Rüstəmov, Yusif İman oğlu.
    Əbu Həfs Ömər Sührəvərdinin təsəvvüf fəlsəfəsi / Y. İ. Rüstəmov ; elmi red. Z. Ə. Quluzadə. - Bakı : [n. y.], 2005. - 140 s. ; 18 sm. - 100 экз.. - ISBN 9952-426-008
QRNTİ
KBT 87.3 + 86.38

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
fəlsəfə -- islam
Annotasiya: Bu kitab Əbu Həfs Ömər Sührəvərdinin şah əsəri olan "Əvarifül-Məarif" ("Biliklərin Töhfəsi") kitabının geniş təhlili əsasında yazılmışdır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Quluzadə, Zümrüd Əliqulu qızı \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

10.
72.4(5Aze)
A 99


   
    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu : kitab-albom = Институт философии и политико-правовых исследований Национальной Академии Наук Азербайджана : книга-альбом = The Institute of Philosophy and Political-Law Researches of Azerbaijan National Academy of Sciences : book-album / tərt.-müəl. Y. İ. Rüstəmov, tərc.: S. O. Qurbanova, O. Məmmədov, red.: X. F. Turabova, G. C. Axundova, S. O. Qurbanova. - Bakı : Elm, 2005. - 62 s. : foto ; 20,5 sm. - Qeyd: Kitab-albom Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 60-illiyinə həsr olunur. - 100 экз.. - ISBN 5-8066-1689-4
QRNTİ
KBT 72.4(5Aze)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Rüstəmov, Yusif İman oğlu \tərt., müəl.\
Qurbanova, Solmaz \tərc.\
Məmmədov, Oktaedr \tərc.\
Turabova, X.F. \red.\
Axundova, G.C. \red.\
Qurbanova, S.O. \red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

 1-10    11-20   21-30   31-31 
 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)