Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Kəlbiyev, Həşim Adil oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 3
Sənədlər göstərilib с 1 - 3
1.
63.3(5Aze)
K 51


    Kəlbiyev, Həşim Adil oğlu.
    Kadusilərin (qədim talışların) Azərbaycan tarixində yeri : monoqrafiya / H. A. Kəlbiyev, İ. M. Ağayev ; elmi red. Ə. Baxşıyev. - Bakı : MBM, 2008. - 112 s. : şəkil ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 103-105. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-29-020-2
QRNTİ
KBT 63.3(5Aze) + 63.5(5Aze)

Annotasiya: Kitabda Azərbaycanın aborigen xalqlarından biri olan və vahid Azərbaycan millətinin formalaşmasında mühüm rol oynamış talış xalqının ən qədim dövrdə Azərbaycan və İran tarixində rolundan bəhs edilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Ağayev, İqbal Maqsud oğlu
Baxşıyev, Əliağa \elmi red.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

2.
63.3(5Aze)4
K 45


    Kəlbiyev, Həşim Adil oğlu.
    Ərəb müəllifləri Talış haqqında / H. A. Kəlbiyev, E. H. Kəlbizadə ; elmi red.: Q. Ə. Rəcəbli, Ə. Baxşıyev. - Bakı : "MBM" MMC, 2007. - 108 s. : rəngli foto, xəritə ; 20 sm. - 108 экз.. - ISBN 978-9952-29-020-2
QRNTİ
KBT 63.3(5Aze)4 + 63.5(5Aze)

Annotasiya: Kitabda Babəkin başçılığı altında Azərbaycan xalqının azadlıq müharibəsinə aid ərəb qaynaqlarının Talış bölgəsi ilə bağlı maraqlı məlumatlardan bəhs olunur və təhlil edilir.
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_Exydz86w.html
Sənədi saxlayan:
Presidential Library

Əlavə keçid mənbələri:
Kəlbizadə, Elnur Həşim oğlu
Rəcəbli, Qəzənfər Əjdər oğlu \elmi red.\
Baxşıyev, Əliağa \elmi red.\

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)

Oxşarı tapmaq

3.
63.5(5Aze)
K 51


    Kəlbiyev, Həşim Adil oğlu.
    Azərbaycanın Cənub-Şərq bölgəsi əhalisinin etnoqrafik xüsusiyyətləri / H. A. Kəlbiyev ; elmi red. M. Ə. Məmmədov. - Bakı : MBM, 2012. - 128 s. : xəritə, şəkil ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 99-110. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-29-011-0
QRNTİ
KBT 63.5(5Aze)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
talışlar -- kadusilər
Annotasiya: Kitabda Azərbaycanın Cənub-Şərq bölgəsi əhalisinin etnik tərkibi, etnik proseslərinin tarixi, təsərrüfat məişəti, maddi mədəniyyəti və ailə məişətinin bəzi məsələlərindən bəhs olunur.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Məmmədov, Məsud Əliağa oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)