Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Hacıkərimov, Qazı İbadulla oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 2
Sənədlər göstərilib с 1 - 2
1.
26.3я73
A 99


   
    Azərbaycanca-rusca-ingiliscə-fransızca izahlı geoloji (geologiya, dağ-mədən işləri, yer təkindən istifadə, texnologiya, metallogeniya, filiz yataqları) terminlər lüğəti / A. Ə. Əliyev [et al.] ; red. M. Məmmədov. - Bakı : Qarabağ, 2006. - 150 s. ; 22 sm. - Biblioqr.: s. 724-725. - 150 экз.
QRNTİ
KBT 26.3я73 + 81.2Az-4 + 81.2Рус-4 + 81.2Англ-4

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Əliyev, Asəf Ələkbər oğlu
Hacıkərimov, Qazı İbadulla oğlu
Mahmudova, Fərqanə Dünyamalı qızı
Şirinov, Yuzil Rəhim oğlu
Məmmədov, Mir Həmid \red.\

Cəmi: 1
XF/OZ (1)
Vardır: XF/OZ (1)

Oxşarı tapmaq

2.
26.89(5Aze)
H 14


    Hacıkərimov, Qazı İbadulla oğlu.
    Azərbaycanın Qərbi Xəzəryanı hissəsinin geoloji təbiət abidələri və onların turizm potensialı / Q. İ. Hacıkərimov, F. Abdullayev ; baş red. H. S. Bağırov ; red. S. Mikayılqızı. - Bakı : Ziya, 2012. - 152 s. : rəngli foto ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 146. - 200 экз.
QRNTİ
KBT 26.89(5Aze) + 63.5(5Aze) + 75.81

Annotasiya: Azərbaycan Respublikasının Qərbi-Xəzəryanı hissəsində olan bir çox nadir geoloji obyektlərin geoloji baxımdan, struktur cəhətdən mövqeyi, maddi tərkibi, yerləşdiyi məkan, inzibati tabeçiliyi müəyyənləşdirilmiş, müxtəlif istiqamətlərdən çox saylı şəkilləri çəkilmiş, coğrafi koordinatları, mütləq yüksəklikləri təyin edilmiş, ətrafında olan yolar, su, meşə və istirahət yerləri nəzərdən keçirilmişdir. Bunun da nəticəsində nadir geoloji obyektlərin təsnifatı verilməklə onların növü, statusu təyin edilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Abdullayev, Fəxrəddin
Bağırov, Hüseynqulu Seyid oğlu \baş red.\
Mikayılqızı, Sevda \red.\

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)