Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
 Digər VB-də tapılıb:Dövri mətbuat (2004-2016) (3)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Çingizoğlu, Ənvər$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 51
Sənədlər göstərilib с 1 - 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-51 
1.
63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Avşarlar / Ə. Çingizoğlu, A. Avşar ; elmi red. V. Qaradağlı ; red. V. Quliyev. - Bakı : Şuşa nəşriyyatı, 2008. - 336 s., [32] s. : rəngli foto ; 24 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 63.5(5Aze) + 63.3(5Aze)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
oğuzlar
Annotasiya: Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun və tədqiqatçı Aydın Avşarın bu kitabı Azərbaycan xalqının etnogenezində, siyasətində və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Avşar eli və oymaqlarının yaşam yolundan bəhs edir. Onların dünyaya bəxş etdiyi dühalardan, böyük simalardan söhbət açır.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Avşar, Aydın
Qaradağlı, Vüqar \elmi red.\
Quliyev, Vasif \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

2.
63.5(5Aze)-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Behbudovlar : Behbudəli ağa Cavanşirin törəmələri: Cavanşirovlar, Rüstəmbəyovlar, Muradovlar, Qasımbəyovlar, Qarabağilər və başqaları / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. T. Behbudov ; red. V. Quliyev. - Bakı : Mütərcim, 2008. - 168 s. : foto ; 20 sm. - 200 экз.
QRNTİ
KBT 63.5(5Aze)-8 + 63.3(5Aze)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Cavanşirovlar -- Rüstəmbəyovlar -- Muradovlar -- Qasımbəyovlar -- Qarabağilər
Annotasiya: Kitab Azərbaycan xalqının etnogenezisinndə, siyasətində və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Cavanşir elinin və onun böyük qollarından biri Behbudəlilər tayfasının yaşam yolundan bəhs edir. Kitabda arxiv materiallarından bol-bol istifadə edilməklə Behbudəlilər soyunun nəsil şəcərələri verilib.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Behbudov, Tahir \elmi red.\
Quliyev, Vasif \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

3.
63.5(5Aze)-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Qacarlar və Qacar kəndi / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. M. İ. Qacar ; rəy.: B. Məmmədli, T. Nəcəfli. - Bakı : Şuşa nəşriyyatı, 2008. - 336 s., [32] s. : foto ; 24,5 sm. - 400 экз.
QRNTİ
KBT 63.5(5Aze)-8 + 63.3(5Aze)-8

Annotasiya: Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının etnogenezisində, siyasətində, iqtisadiyyatında və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Qacar elinin və böyük qollarından biri Qacar kəndi camaatının yaşam yolundan bəhs edir. Orta çağda, eləcə də XVIII, XIX, XX yüzilliklərdə İranda, Azərbaycanda, Qarabağda baş verən önəmli hadisələr sənədlərin dili, məxəzlərin bilgisi ilə qələmə alınıb.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Qacar, Mahal İbrahimxəlil oğlu \elmi red.\
Məmmədli, Bəhram \rəy.\
Nəcəfli, Tofiq Hümbət oğlu \rəy.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

4.
63.3(5Aze)5-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    İqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayat : tarixi-bioqrafik tədqiqat / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Ə. Məmmədov ; red. T. Həsənov ; Azərbaycan Tarix Qurumu. - Bakı : Mütərcim, 2011. - 52 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 49-50. - 300 экз.
QRNTİ
KBT 63.3(5Aze)5-8

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Maku xanlığı
Annotasiya: Kitabda Maku hakimi İqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayatın yaşam salnaməsi əks olunub. Onun tarix səhnəsinə çıxmasının tarixi zəmini və əsas məqamları kitabda izlənmiş, şəxsiyyəti barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Maku xanlığının genişlənməsi, çiçəklənməsi, maariflənməsi yolunda göstərdiyi fəaliyyət təfərruatı ilə təsvir edilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Həsənov, Tofiq \red.\
İqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayat \haq.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Azərbaycan Tarix Qurumu

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

5.
63.3(5Aze)5-8
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacar : tarixi-bioqrafik tədqiqat / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Ə. Məmmədov ; red. M. İ. Qacar ; Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi, Azərbaycan Tarix Qurumu. - Bakı : Mütərcim, 2011. - 88 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 84-86. - 300 экз.
QRNTİ
KBT 63.3(5Aze)5-8

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
İrəvan xanlığı -- Qacar sərkərdəsi
Annotasiya: Kitabda İrəvan xanlığının hakimi, məşhur Qacar sərkərdəsi Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacarın yaşam salnaməsi əks olunub. Onun tarix səhnəsinə çıxmasının tarixi zəmini və əsas məqamları kitabda izlənmiş, şəxsiyyəti barədə ətraflı məlumat verilmişdir. İrəvan xanlığı üğrunda göstərdiyi çaba-çalışmalar təfərrüatı ilə təsvir edilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Qacar, Mahal İbrahimxəlil oğlu \red.\
Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacar \haq.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi
Azərbaycan Tarix Qurumu

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)

Oxşarı tapmaq

6.
63.3(5Aze)5-8
İ-63


   
    İranda şah sülaləsinin əsasını qoyan Ağaməhəmməd xan Qacarın ölümünə qədər həyatında baş vermiş əsas hadisələrin qısa xülasəsi ilə tərcümeyi-halı / tərc. M. İ. Qacar ; red. Ə. Çingizoğlu. - Bakı : Mütərcim, 2011. - 56 s. : foto ; 20 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 63.3(5Aze)5-8

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Qacar, Mahal İbrahimxəlil oğlu \tərc.\
Çingizoğlu, Ənvər \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu
Qacar, Ağaməhəmməd xan Məhəmmədhəsən xan oğlu \haq.\

Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

7.
63.3(5Aze)5-6
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Qaradağ xanlığı : monoqrafiya / Ə. Çingizoğlu, M. İ. Qacar ; elmi red. Ə. Məmmədov ; red. V. Qaradağlı. - Bakı : Mütərcim, 2011. - 212 s. : şəkil ; 20 sm. - Biblioqr.: s. 202-206. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 63.3(5Aze)5-6

Annotasiya: Əsərdə Qaradağ xanlığının yaranması, ərazisinin təbii-coğrafi şəraiti, onun ictimai quruluşu, sərhədləri, əhalisinin milli və sosial tərkibi, iqtisadiyyatı, qonşu xanlıqlarla, Osmanlı Türkiyəsi və Rusiya ilə əlaqələri və xanlığın ərazisinin XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində Qacarlar imperiyası arasında beynəlxalq çəkişmə meydanına çevrilməsi məsələləri şərh edilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Qacar, Mahal İbrahimxəlil oğlu
Məmmədov, Əli Əhməd oğlu \elmi red.\
Əhməd, Əli
Qaradağlı, Vüqar \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

8.
63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Qarabağın el və obaları / Ə. Çingizoğlu, F. E. Baxşəliyev. - Bakı : Şuşa nəşriyyatı, 2007. - 224 s. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 220-222. - 300 экз.
QRNTİ
KBT 63.5(5Aze)

Annotasiya: Kitab Azərbaycan xalqının etnogenezisində, iqtisadiyyatında, maarifində və mədəniyyətində önəmli rol oynayan Qarabağ ellərinin və obalarının yaşam yolundan bəhs edir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Baxşəliyev, Fazil Eynulla oğlu
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

9.
63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Sərdarlı kəndi. Teymurazbəyovlar / Ə. Çingizoğlu, O. Mahmudov ; red. F. Ağazadə. - Bakı : Elnur-P, 2005. - 320 s. : foto ; 21 sm. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 63.5(5Aze)

Annotasiya: Kitab Azərbaycan xalqının etnogenezisində, iqtisadiyyatında, maarifində və mədəniyyətində önəmli rol oynayan Sərdarlı və Qoçəhmədli kəndlərinin camaatının yaşam yolundan bəhs edir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Mahmudov, Orxan
Ağazadə, Firidun \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

10.
63.5(5Aze)
Ç 58


    Çingizoğlu, Ənvər.
    Qoçəhmədli kəndi və qoçəhmədlilər / Ə. Çingizoğlu ; elmi red. Q. Ə. Hacıyev ; red. T. Əliyev. - Bakı : Mütərcim, 2012. - 244 s. : foto, il. ; 20 sm. - 400 экз.
QRNTİ
KBT 63.5(5Aze)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Qarabağ
Annotasiya: Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının tarixində, etnogenezisində, iqtisadiyyatında, maarifində və mədəniyyətində önəmli rol oynayan Qoçəhmədli kəndinin və kənd camaatının yaşam yolundan bəhs edir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu \elmi red.\
Əliyev, Telman \red.\
Fərəcov, Ənvər Çingiz oğlu

Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-51 
 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)