Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Morçiladze, Aka$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
84(5Гру)
M 75


    Morçiladze, Aka.
    Madatov adasına gediş və dönüş / A. Morçiladze ; tərc.: E. M. Başkeçid, S. Bulut ; red. R. Qaraca. - Bakı : Alatoran yayınları, 2014. - 192 s. ; 20 sm. - (Çağdaş gürcü romanı). - ISBN 978-9953-8069-3-8
QRNTİ
KBT 84(5Гру)

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Başkeçid, Etimad Murtuz oğlu \tərc.\
Bulut, Samir \tərc.\
Qaraca, Rasim \red.\
Axvlediani, Georgi

Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)