Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Пирожник, Иван Иванович$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
26.221я73
П 33


    Пирожник, Иван Иванович.
    География мирового океана : учебное пособие / И. И. Пирожник, Г. Я. Рылюк, Я. К. Еловичева. - Минск : ТетраСистемс, 2006. - 320 с. : ил. ; 20,5 см. - 1000 экз.. - ISBN 985-470-403-3
QRNTİ
KBT 26.221я73

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Атлантический океан -- Тихий океан -- Индийский океан
Annotasiya: В учебном пособии раскрываются физико-географические процессы, происходящие в Мировом океане, история исследования океана, основные черты рельефа и геологическое строение его дна, климат и водные массы, динамический режим, органическая жизнь, природно-географическая зональность. Кроме того, обращено внимание на особенности развития транспортного комплекса и портового хозяйства, экономико-географического районирования Мирового океана.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Рылюк, Георгий Яковлевич
Еловичева, Ядвига Казимировна

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)