Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Sadıqov, Əfsər İsa oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 5
Sənədlər göstərilib с 1 - 5
1.
67.412.2я73
S 16


    Sadıqov, Əfsər İsa oğlu.
    Beynəlxalq iqtisadi hüquq : dərslik / Ə. İ. Sadıqov. - Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2008. - 396 s. ; 21 sm. - 400 экз.
QRNTİ
KBT 67.412.2я73

Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Cəmi: 2
OZ (1), AB (1)
Vardır: OZ (1), AB (1)

Oxşarı tapmaq

2.
67.412.2
S 16


    Sadıqov, Əfsər İsa oğlu.
    Beynəlxalq enerji hüququ enerji təhlükəsizliyinin təminat sistemi kimi : monoqrafiya / Ə. İ. Sadıqov. - Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012. - 325 s. ; 21 sm. - 250 экз.
QRNTİ
KBT 67.412.2 + 67.407

Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Cəmi: 2
AB (2)
Vardır: AB (2)

Oxşarı tapmaq

3.
67.412.2
S 16


    Sadıqov, Əfsər İsa oğlu.
    Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq institutları : beynəlxalq hüquqi məsələlər: monoqrafiya / Ə. İ. Sadıqov. - Bakı : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2009. - 202 s. ; 21 sm. - 250 экз.
QRNTİ
KBT 67.412.2 + 67.407

Annotasiya: Monoqrafiyada enerji təhlükəsizliyi sferasında beynəlxalq təşkilati mexanizmlərin fəaliyyət istiqamətləri, beynəlxalq hüquq subyektliyinin məzmunu və əsası açıqlanır. Beynəlxalq qurumların beynəlxalq energetika əməkdaşlığında həyata keçirdikləri funksiyaları, beynəlxalq enerji münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin bərqərar olmasında beynəlxalq təşkilatların sistemi və strukturu tədqiq edilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

4.
67.412.2я73
S 16


    Sadıqov, Əfsər İsa oğlu.
    Beynəlxalq enerji hüququ : dərslik / Ə. İ. Sadıqov ; Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi, Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası. - Bakı : Adventa MMC, 2013. - 312 s. ; 23,5 sm. - 1000 экз.. - ISBN 9789-9528-086-2-9
QRNTİ
KBT 67.412.2я73 + 67.407я73

Annotasiya: Dərslikdə enerji təhlükəsizliyinin hüquqi təminat vasitəsi kimi beynəlxalq enerji hüququnun anlayışı, sistemi, mənbələri, subyektləri müəyyən edilib. Beynəlxalq enerji hüququna kompleks sahə kimi qiymət verilir, onun tərkib elementləri kimi beynəlxalq hüquq normaları, transmilli hüquq və beynəlxalq enerji münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün qəbul edilən daxili qanunvericilik normaları fərqləndirilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi
Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası

Cəmi: 2
AB (1), OZ (1)
Vardır: AB (1), OZ (1)

Oxşarı tapmaq

5.
67.401
X 49


    Xəlilov, Qədir Rövşən oğlu.
    Yerli özünüidarəetmə hakimiyyəti və öz müqəddəratını təyinetmə hüququ : monoqrafiya / Q. R. Xəlilov ; məsul red. Ə. İ. Sadıqov. - Bakı : Elm və təhsil, 2017. - 296 s. ; 21 sm. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-8176-0-7
QRNTİ
KBT 67.401 + 67.401(5Aze) + 67.412.2(5Aze) + 66.3(5Aze)

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Avropa Şurası -- BMT -- bələdiyyə seçkiləri
Annotasiya: Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq beynəlxalq hüquq elmində öz müqəddəratını təyinetmənin yerli özünüidarəetmə formasında realizəsinin nəzəri istiqamətinin müəyyən edilməsinə cəhd edilir. Əsas diqqət ona yönəldirir ki, yerli özünüidarəetmə hakimiyyəti nə qədər demokratik əsaslara malik olursa bir o qədər etnik, dini və s. separatizm meyilləri önlənmiş olur. Monoqrafiyada hakimiyyətin əksmərkəzlişdirilməsi ilə öz müqəddəratını təyinetmənin yerli özünüidarəetmə hakimiyyətində təzahürünün əsasları, modelləri tədqiq edilir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Sadıqov, Əfsər İsa oğlu \məsul red.\
Əliyev, Əmir İbrahim oğlu \ön sözün müəl.\

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)