Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Məhərrəmov, Zakir Tülü oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
32.973.26-018.2
M 48


    Məhərrəmov, Zakir Tülü oğlu.
    Verilənlər bazası : dərslik / Z. T. Məhərrəmov ; elmi red. Ə. H. Nağıyev. - Bakı : n. y., 2015. - 436 s. : il. ; 24 sm. - Biblioqr.: s. 435-436. - 500 экз.
QRNTİ
KBT 32.973.26-018.2

Annotasiya: Kitabda verilənlər bazasının vacib nəzəri əsasları, Ms Access 2010-da və Delphi-də verilənlər bazasının yaradılması məsələləri ətraflı şərh olunmuşdur. Nəzəri məsələlərin şərhində əsas diqqət predmet sahəsinin informasiya-məntiq modelinin və cədvəllərarası əlaqələrin yaradılmasına yönəldilmişdir. Kitabda ilk dəfə olaraq Delphi-də verilənlər bazasının yaradılması ətraflı izah edilmiş, verilənlər bazası cədvəllərinin yaradılması, Delph-də verilənlər bazası əlavələrinin yaradılması üçün BDE və ADO texnologiyaları izah edilmiş və müxtəlif üsullarla, o cümlədən, SQL dili ilə sorğuların yaradılması şərh edilmişdir. Əsas diqqət müxtəlif cədvəllər arasında əlaqələrin yaradılmasına və istinad tamlığının saxlanılmasına yönəldilmişdir. İlk dəfə olaraq İnstallShield Express proqramı ilə CD-qurma diskinin yaradılması texnologiyası izah edilmişdir.
Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Əlavə keçid mənbələri:
Nağıyev, Əli Həsən oğlu \elmi red.\

Cəmi: 1
OZ (1)
Vardır: OZ (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)