Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Dövri mətbuat (2004-2016)- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
 Digər VB-də tapılıb:Avtoreferatlar (1)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Nəcəfov, Rahil$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 3
Sənədlər göstərilib с 1 - 3
1.


    Nəcəfov, Rahil.
    İslam fəlsəfəsində ümumvəhdət ideyaları / R. Nəcəfov // Dövlət və Din: İctimai fikir toplusu. - 2010. - № 3. - S. 141-148 . - [AZ-J]
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
din -- fəlsəfə
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

2.


    Nəcəfov, Rahil.
    Antik və Şərq peripatetizmi Qərb-Şərq mədəniyyətlərinin qarşılıqlı münasibətləri kontekstində / R. Nəcəfov // Dövlət və Din: İctimai fikir toplusu. - 2010. - № 4. - S. 51-56 . - [AZ-J]
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
fəlsəfə
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

3.


    Nəcəfov, Rahil.
    Avropada islam şərqi təfəkkür tərzinin təsirləri / R. Nəcəfov // Dövlət və Din: İctimai fikir toplusu. - 2011. - № 2. - S. 64-70 . - [AZ-J]
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
averroizm -- İbn Sina
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)