Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Məmmədov, Altay Ələddin oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
82
M 51


    Məmmədov, Altay Ələddin oğlu.
    Göyçəli aşıq Nəcəfin həyat və yaradıcılığı : filologiya üzrə fəlsəfə dok. ... dis. avtoreferatı: 5719.01 / A. Ə. Məmmədov ; elmi rəh. E. H. Məmmədli ; AMEA Folklor İnstitutu. - Bakı, 2017. - 29 s. ; 20 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 82

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Məmmədli, Elxan Hüseynqulu oğlu \elmi rəh.\
AMEA Folklor İnstitutu

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)