Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Мухтарова, Нубар Мухтар кызы$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 2
Sənədlər göstərilib с 1 - 2
1.
74.262.01
Г 96


    Гусейнова, Шахла Вагиф кызы.
    Система работы по экологическому воспитанию студентов естественных факультетов: на основе материалов вузов : автореферат дис. ... д-ра философии по пед. наукам : 13.00.01 / Ш. В. Гусейнова ; науч. рук.: Н. М. Мухтарова, Ш. Ю. Геокчайлы ; Азербайджанский Государственный Педагогический Университет. - Баку, 2009. - 20 с. : табл. ; 20,5 см. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 74.262.01

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Мухтарова, Нубар Мухтар кызы \науч. рук.\
Геокчайлы, Шовги Юсифзия оглы \науч. рук.\
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

2.
74.03
М 92


    Мухтарова, Нубар Мухтар кызы.
    Система работы по формированию у школьников национального сознания и воспитания чувств национального достоинства : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Мухтарова ; Азербайджанский Научно-Исследовательский Институт Педагогических Наук. - Баку, 1995. - 71 с. ; 20,5 см. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 74.03

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Азербайджанский Научно-Исследовательский Институт Педагогических Наук

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)