Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Musayev, Xaləddin Novruz oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
54.5
M 85


    Musayev, Xaləddin Novruz oğlu.
    Qeyri-şiş etiologiyalı proktoloji xəstəlikləri olan qadınların cərrahi müalicəsi və tibbi reabilitasiyası : tibb elmləri dok. ... dis. avtoreferatı: 14.00.27 / X. N. Musayev ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı, 2011. - 44 s. : rəngli il. ; 21 sm. - 100 экз.
QRNTİ
KBT 54.5

Sənədi saxlayan:
Presidential Library Əlavə keçid mənbələri:
Azərbaycan Tibb Universiteti

Cəmi: 1
AF (1)
Vardır: AF (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)