Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=İbrahimova, Sahilə$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.
84(5Aze)
İ-18


    İbrahimova, Sahilə.
    Varlı kişinin portmanatı : hekayələr / S. İbrahimova. - Bakı : Qanun, 2010. - 268 s. ; 18 sm. - 1000 экз.. - ISBN 978-9952-26-084-7
QRNTİ
UOT

Sənədi saxlayan:
Presidential Library
Cəmi: 1
AB (1)
Vardır: AB (1)

Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)