Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Retrofond- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
 Digər VB-də tapılıb:Yeni kitablar (2)Avtoreferatlar (1)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
tam informasiyaqısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: (<.>A=Вәлијев, Исмајыл Өмәр оғлу$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 29
Sənədlər göstərilib с 1 - 20
 1-20    21-29 
1.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 65.04(5Азе)92/В 49
Müəllif(lər) : Вәлијев, Исмајыл Өмәр оғлу, Ағаоғлу, Елман
Sərlövhə : Азәрбајҹан : сорагча
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1997
Kəmiyyət :96 с.: ил.
ISBN, Qiymət 5-89600-112-6: Q.y.
QRNTİ : 06.61
KBT : 65.04(5Азе)92
Nüsxələr :AB(1)
Vardır : AB(1)
Oxşarı tapmaq

2.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 82.3(5Азе)/Н 20
Müəllif(lər) : Намазов, Гара Мустафа оғлу
Sərlövhə : Азәрбајҹан ашыг сәнәти
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Јазычы, 1984
Kəmiyyət :192 с
Qiymət : Q.y.
QRNTİ : 17.71.91
KBT : 82.3(5Азе)
Nüsxələr : cəmi : AF(2), AB(2)
Vardır : AF(2), AB(2)
Oxşarı tapmaq

3.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 76.1/З-52
Müəllif(lər) : Зәкијев, Имамәддин Шаһверди оғлу
Sərlövhə : Азәрбајҹан китабынын инкишаф јолу : гәдим дөврдән XIX әсрин сонуна гәдәр
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 2000
Kəmiyyət :388 с. ; 20 см
ISBN, Qiymət 5-89600-276-9: Q.y.
QRNTİ : 19.51.45
KBT : 76.1
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

4.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 83.3(5Азе)/С 30
Müəllif(lər) : Сејидов, Мирәли Мирәләкбәр оғлу
Sərlövhə : Азәрбајҹан мифик тәфәккүрүнүн гајнаглары
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Јазычы, 1983
Kəmiyyət :326 с
Qiymət : Q.y.
QRNTİ : 17.07
KBT : 83.3(5Азе)
Nüsxələr : cəmi : AB(2)
Vardır : AB(1)
Oxşarı tapmaq

5.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 63.3(5Азе)/А 40
Sərlövhə : Азәрбајҹан тарихи енсиклопедијасы : сөзлүк
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1999
Kəmiyyət :64 с. ; 20,5 см
ISBN, Qiymət 5-89600-252-1: Q.y.
QRNTİ : 03.15
KBT : 63.3(5Азе)
Nüsxələr :OZ(1)
Vardır : OZ(1)
Oxşarı tapmaq

6.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 81.2Аз-3/А 40
Müəllif(lər) : Аббасова, Маһирә Әкбәр гызы, Ахундов, Ағамуса Ағасы оғлу, Бабајев, Тофиг Ағабаба оғлу, Гасымлы С.Н.
Sərlövhə : Азәрбајҹан топонимләри : енсиклопедик лүғәт
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1999
Kəmiyyət :584 с. ; 21 см
Qiymət : Q.y.
QRNTİ : 16.21.65
KBT : 81.2Аз-3
Nüsxələr :OZ(1)
Vardır : OZ(1)
Oxşarı tapmaq

7.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 92/А 40
Sərlövhə : Азәрбајҹанда ким кимдир? : енсиклопедик мә’лумат китабы
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1999
Kəmiyyət :544 с.: фото
ISBN, Qiymət 5-89600-253-X: Q.y.
KBT : 92
Nüsxələr :AB(1)
Vardır : AB(1)
Oxşarı tapmaq

8.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 66.3(5Азе)/М 44
Müəllif(lər) : Меһдијев, Рамиз Әнвәр оғлу
Sərlövhə : Азәрбајҹанын инкишаф диалектикасы
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Милли Енсиклопедијасы, 2000
Kəmiyyət :288 с
ISBN, Qiymət 5-89600-296-3: Q.y.
QRNTİ : 11.15
KBT : 66.3(5Азе)
Nüsxələr : cəmi : AB(3)
Vardır : AB(3)
Oxşarı tapmaq

9.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 84(5Азе)/A 98
Sərlövhə : Аҹы һәгигәтләр
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрнәшр, 1991
Kəmiyyət :232 с
ISBN, Qiymət 5-552-00461-2: Q.y.
QRNTİ : 17.82.90
KBT : 84(5Азе)
Nüsxələr :AB(1)
Vardır : AB(1)
Oxşarı tapmaq

10.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 82.3(0)/Б 61
Sərlövhə : Билгамыс дастаны
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1999
Kəmiyyət :92 с
ISBN, Qiymət 5-89600-260-2: Q.y.
QRNTİ : 17.71
KBT : 82.3(0)
Nüsxələr : cəmi : AB(1), AF(1)
Vardır : AB(1), AF(1)
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_9aLmzFgA.html
Oxşarı tapmaq

11.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 82.3(0)/Б 61
Sərlövhə : Билгамыс дастаны
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Ҝәнҹлик, 1985
Kəmiyyət :102 с
Qiymət : Q.y.
QRNTİ : 17.09.91
KBT : 82.3(0)
Nüsxələr : cəmi : AF(2), AB(3)
Vardır : AF(2), AB(3)
Oxşarı tapmaq

12.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 84(5Азе)/Ө 53
Müəllif(lər) : Өмәроғлу, Исмајыл
Sərlövhə : Бурулғанлар ичиндә : мәгаләләр топлусу
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Ҝүнәш, 1997
Kəmiyyət :216 с
Qiymət : Q.y.
QRNTİ : 17.82
KBT : 84(5Азе)
Nüsxələr :AB(1)
Vardır : AB(1)
Oxşarı tapmaq

13.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 63.3(5Азе)64/В 49
Müəllif(lər) : Вәлијев, Исмајыл Өмәр оғлу
Sərlövhə : Гара ҝүндәлик : 1990-ҹы ил 20 јанвар һадисәләри
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1997
Kəmiyyət :136 с.: ил., фото; 19,8 см
ISBN, Qiymət 5-89600-172-X: Q.y.
QRNTİ : 03.15.55
KBT : 63.3(5Азе)64
Nüsxələr : cəmi : AF(1), AB(1)
Vardır : AF(1), AB(1)
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_qZXS9AHP.html
Oxşarı tapmaq

14.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 63.3(5Азе)64/П 65
Müəllif(lər) : Помпејев, Јури Александрович
Sərlövhə : Гарабағ ган ичиндә
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1996
Kəmiyyət :160 с
ISBN, Qiymət 5-89600-153-3: Q.y.
QRNTİ : 03.15.55
KBT : 63.3(5Азе)64
Nüsxələr : cəmi : AB(1), AF(1)
Vardır : AB(1), AF(1)
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_6k0EAu4B.html
Oxşarı tapmaq

15.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 63.3(5Азе)64/Г 21
Sərlövhə : Гарабағда талан вар...
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1996
Kəmiyyət :176 с.: ил.; 21,5 см
ISBN, Qiymət 5-89600-135-5: Q.y.
QRNTİ : 03.15.55
KBT : 63.3(5Азе)64
Nüsxələr : cəmi : AF(1), AB(1)
Vardır : AF(1), AB(1)
Oxşarı tapmaq

16.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 63.3(5Азе)6-4/Д 38
Sərlövhə : Депортасија : азәрбајҹанлыларын Ермәнистан әразисиндәки тарихи-етник торпагларындан депортасијасы
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1998
Kəmiyyət :440 с. ; 22 см
ISBN, Qiymət 5-89600-229-7: Q.y.
QRNTİ : 03.15.55
KBT : 63.3(5Азе)6-4
Nüsxələr :AB(1)
Vardır : AB(1)
Elektron resursa keç http://www.ebooks.az/book_V3TwnpFD.html
Oxşarı tapmaq

17.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 92/Д 96
Sərlövhə : Дүнја дөвләтләри : енсиклопедик-сораг китабы
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1999
Kəmiyyət :216 с
Kollektivlər : Азәрбајҹан ЕА Милли Мүнасибәтләр Институту
ISBN, Qiymət 5-89600-259-9: Q.y.
QRNTİ : 39.15
KBT : 92 + 26.8
Nüsxələr : cəmi : AB(1), AF(1)
Vardır : AB(1), AF(1)
Oxşarı tapmaq

18.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 66.3(5Азе)/В 49
Müəllif(lər) : Вәлијев, Исмајыл Өмәр оғлу
Sərlövhə : Дүнја сусур, тарих сусмур
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Ҝәнҹлик, 1994
Kəmiyyət :432 с
ISBN, Qiymət 5-8028-0712-5: Q.y.
QRNTİ : 11.15
KBT : 66.3(5Азе)
Nüsxələr : cəmi : AB(2)
Vardır : AB(2)
Oxşarı tapmaq

19.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 63.5(0)/Д 96
Sərlövhə : Дүнја халглары : тарихи-етнографик енсиклопедик мә'лумат китабы
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1998
Kəmiyyət :367 с. ; 21,5 см
Kollektivlər : Азәрбајҹан ЕА Милли Мүнасибәтләр Институту
ISBN, Qiymət 5-89600-081-2: Q.y.
QRNTİ : 03.61
KBT : 63.5(0)
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

20.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 83.3(5Азе)/В 49
Müəllif(lər) : Вәлијев, Исмајыл Өмәр оғлу
Sərlövhə : Инсан: һәјатда вә сәнәтдә : мәгаләләр топлусу
Nəşr haqqında məlumat : Бакы: Ҝүнәш, 1998
Kəmiyyət :256 с
ISBN, Qiymət 5-056-005-7: Q.y.
QRNTİ : 17.07
KBT : 83.3(5Азе)
Nüsxələr :AB(1)
Vardır : AB(1)
Oxşarı tapmaq

 1-20    21-29 
 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)