Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Yeni kitablar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
tam informasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=MƏLIKOV, ƏLƏDDIN MEHMAN OĞLU$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 87/M 50
Müəllif(lər) : Məlikov, Ələddin Mehman oğlu
Sərlövhə : Fəlsəfə və mistikada “Kamil İnsan” konsepsiyası
Nəşr haqqında məlumat : Qum: Mustafa, 2016
Kəmiyyət :360 s. ; 21 sm
Kollektivlər : Beynəlxalq Tərcümə və Nəşr Mərkəzi
Qeydlər : Fars dilində
Qiymət : həd.
QRNTİ : 02
KBT : 87
Nüsxələr :XF/OZ(1)
Vardır : XF/OZ(1)
Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)