Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Dövri mətbuat (2017-2019)- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
 Digər VB-də tapılıb:Yeni kitablar (5)Dövri mətbuat (2004-2016) (7)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiyaqısa
Əhəmiyyətliliyinə görə axtarış - sorğu: METAFIZIKA,
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 21
Sənədlər göstərilib с 1 - 10
 1-10    11-20   21-21 
1.
Шифр: M609209765 (Jurnal)
Metafizika . - Bakı : [s. n.]. - Rüblük. - ISSN 2616-6879
Daxil olanlar qeyd olunub:
     2019  2018 
Oxşarı tapmaq

2.


    Bünyadzadə, Könül.
    Zaman haqqında düşüncələr / K. Bünyadzadə // Metafizika. - 2018. - № 1. - S. 8-29 . - [AZ-J]. - ISSN 2616-6879
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Zaman -- Kosmos -- İdeya -- Nöqtə -- Dairə -- Pre-İnsan -- Post-İnsan
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

3.


    Gafarov, Anar.
    Çokkültürlülük: İslam medeniyyeti, felsefesi və ahlak düşüncesi merkezli bir okuma / A. Gafarov // Metafizika. - 2018. - № 1. - S. 39-81 . - [AZ-J]. - ISSN 2616-6879
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
birlikde yaşama -- İslam -- ahlaki değerler -- felsefe -- insan
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

4.


    Həsənli, Amal.
    İqtisadi tənzimləmə strategiyası və adekvat siyasətin formalaşması / A. Həsənli // Metafizika. - 2018. - № 1. - S. 82-93 . - [AZ-J]. - ISSN 2616-6879
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
iqtisadi siyasət -- iqtisadi stabillik -- iqtisadi məqsədlər
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

5.


    Günəşli, Hüseyn.
    Terrorizmə qarşı mübarizənin beynəlxalq, hüquqi və siyasi problemləri / H. Günəşli // Metafizika. - 2018. - № 1. - S. 94-101 . - [AZ-J]. - ISSN 2616-6879
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
terror -- beynəlxalq terrorizm -- ABŞ -- HAMAS -- Xalid Meşal -- cinayət
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

6.


    Quliyev, Fəxrəddin.
    Türk xalq şeiri strukturunun planetarlığı haqqında / F. Quliyev // Metafizika. - 2018. - № 1. - S. 102-115 . - [AZ-J]. - ISSN 2616-6879
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
kainat -- izomorfizm -- rekursiya -- planetar struktur -- təcnis -- dominant prinsipi
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

7.


    Rəşidov, Zaur.
    Spinozizmin ontologiyası / Z. Rəşidov // Metafizika. - 2018. - № 1. - S. 116-139 . - [AZ-J]. - ISSN 2616-6879
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
varlıq -- substansiya -- Tanrı -- təbiət -- atribut -- vəhdəd -- səbəb -- zərurət
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

8.


    Shirinov, Agil.
    Was Nasir ad-Din Tusi a Peripatetic? / A. Shirinov // Metafizika. - 2018. - № 1. - Ст. 30-38. - P. . - [AZ-M]. - ISSN 2616-6879
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
Avicenna -- Emanation -- Sharh Al-Isharah -- Fusul -- Tajrid -- Existence -- God
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

9.


    Şıxıyeva, Səadət.
    Hürufiliyin tarixi: ənənəviləşmiş təhriflər, unudulan gerçəkliklər... / S. Şıxıyeva // Metafizika. - 2018. - № 2. - S. 65-96 . - [AZ-Ж]. - ISSN 2616-6879
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
təlim -- tarix -- üsyan
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

10.


    Mənsimova, Zümrüd.
    Azərbaycan mərasim folklorunda adətlər, inanclar bəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin ifadəsi kimi / Z. Mənsimova // Metafizika. - 2018. - № 3. - S. 24-41 . - [AZ-J]. - ISSN 2616-6879
QRNTİ

Açar sözlər (normallaşdırılmamış):
azərbaycançılıq -- multikulturalizm -- Zaqatala -- ləzgilər -- avarlar
Cəmi: 1
DMF (1)
Vardır: DMF (1)

Oxşarı tapmaq

 1-10    11-20   21-21 
 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)