Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
tam informasiyaqısa
Axtarış sorğusu: (<.>A=Əsgərov, Şaiq Əhəd oğlu$<.>)
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 1
1.

Sənədin növü : Bircildli nəşr
Nəşrin şifrəsi : 65.050/Ə 92
Müəllif(lər) : Əsgərov, Şaiq Əhəd oğlu
Sərlövhə : Elektron informasiya vasitələrində reklam bazarının marketinq tədqiqi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri : iqtisad elm. namiz. ... dis. avtoreferatı: 08.00.05
Nəşr haqqında məlumat : Bakı, 2006
Kəmiyyət :26 s. ; 20,5 sm
Kollektivlər : Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
QRNTİ : 06.75
KBT : 65.050
Nüsxələr :AF(1)
Vardır : AF(1)
Oxşarı tapmaq

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)