Tammətnli axtarış
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Avtoreferatlar- axtarışın nəticələri

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
tapılmışda
 Digər VB-də tapılıb:Yeni kitablar (56)Retrofond (1)BMT-nin Depozitar fondu (1)Dövri mətbuat (2004-2016) (1514)Dövri mətbuat (2017-2019) (487)
Tapılan sənədlərin göstərilmə formatı:
taminformasiya qısa
Tapılmış sənədlərin çeşidlənməsi:
müəllifsərlövhənəşr ilitipi
Axtarış sorğusu: <.>K=qaz<.>
Tapılan sənədlərin ümumi miqdarı : 55
Sənədlər göstərilib с 1 - 30
 1-30    31-55 
1.

Manafov Q.C. Qaz kondensatları və onların dizel yanacağı ilə qarışıqlarının köçürmə xassələri/Q. C. Manafov ; elmi rəh. S. O. Hüseynov. - 2003
2.

Məhərrəmova V.T. İnvestisiya layihələrində riskin qiymətləndirilməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi/V. T. Məhərrəmova ; elmi rəh. M. C. Atakişiyev. - 2003
3.

Süleymanov İ.A. Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün intellektual informasiya-ölçmə kompleksi/İ. A. Süleymanov ; elmi rəh.: K. M. Kərimov, İ. M. Abdullayev. - 2005
4.

Məmmədov V.T. Neft və qaz sənayesində tətbiq olunan paker quruluşlarında çoxməqsədli elastik elementin hesabı və layihə olunmasının elmi əsasları/V. T. Məmmədov. - 2005
5.

Hacızadə E.M. Azərbaycanın quru ərazilərində neft və qaz hasilatının artırılması problemləri/E. M. Hacızadə. - 2005
6.

Xuduzadə Ə.İ. Abşeron arxipelaqının şimal-qərb hissəsində alt məhsuldar qat çöküntülərinin toplanması və müxtəlif tip neft-qaz yataqlarının əmələgəlmə şəraiti/Ə. İ. Xuduzadə ; elmi rəh. A. A. Əliyev. - 2006
7.

Əliyev V.İ. Mürəkkəb şəraitdə quyuların tikintisinin effektivliyinin artırılması məqsədilə geoloji-texnoloji amillərin təhlili və təcrübi tövsiyyələrin işlənilməsi/V. İ. Əliyev ; elmi rəh. Q. M. Əfəndiyev. - 2006
8.

Hacıyev N.M. Mürəkkəb dağ-geoloji şəraitdə neft və qaz quyularının qazılmasında qazımanın effektivliyini artıran səmərəli texnologiyanın işlənməsi və tətbiqi/N. M. Hacıyev ; elmi rəh. R. T. Əliyev. - 2006
9.

Əliyev N.M. Mürəkkəb şəraitdə qazılan quyularda quyu divarının dayanıqlığını təmin edən qazıma məhlullarının tərkibinin işlənməsi və tətbiqi/N. M. Əliyev ; elmi rəh. Q. M. Əfəndiyev. - 2006
10.

Məmmədov K.Ə. Neftçıxarmada quyuların istismar səmərəliliyinin artırılması üçün bitki mənşəli inhibitorun tədqiqi və tətbiqi/K. Ə. Məmmədov ; elmi rəh. A. Ə. Şirin-zadə. - 2006
11.

Hüseynov R.Ö. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələrinin investisiya imkanlarının tədqiqi və artırılması istiqamətləri: neft-qaz sənayesi müəssisələri timsalında/R. Ö. Hüseynov ; elmi rəh. R. M. Əliyev. - 2007
12.

Paşayev T.R. Neft-qaz sənayesində səmərəliliyin təhlili modelləri/T. R. Paşayev ; elmi rəh. V. M. Vəliyev. - 2007
13.

Yarməmmədov S.H. Qazlift quyularının səmərəliliyinin artırılması/S. H. Yarməmmədov ; elmi rəh. A. M. Məmmədzadə. - 2007
14.

Yusifov E.Ə. Neft və qaz çıxarmada hidrat əmələ gəlməsi ilə mübarizədə ingibitorlardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi/E. Ə. Yusifov ; elmi rəh. P. M. Musayev. - 2007
15.

Comərdov A.Y. Qum təzahürünün tənzimlənməsi ilə quyuların istismar göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasının tədqiqi/A. Y. Comərdov ; elmi rəh. A. M. Məmmədzadə. - 2007
16.

Əliyev N.A. Azərbaycan neft-qaz sənaye kompleksinin perspektiv inkişafının idarə edilməsi problemləri/N. A. Əliyev. - 2008
17.

Əliyev Ə.M. Neft və qaz quyularının qazılması üçün qaldırma kompleksinin işləmə qabiliyyətinin və uzunömürlüyünün dəyərləndirilməsi vasitələri və metodlarına sistemli yanaşma/Ə. M. Əliyev. - 2008
18.

Rəhimov C.R. Neft-qaz sənayesi məhsullarının nəqliyyatda istifadəsinin ekoloji və iqtisadi səmərəliliyi/C. R. Rəhimov ; elmi rəh. S. Q. Cümşüdov. - 2008
19.

Məmmədova N.S. Qaz kondensatından adsorbsiya - izomerləşmə prosesinin tətbiqi ilə yüksək oktanlı benzinin alınması/N. S. Məmmədova ; elmi rəh.: R. Ə. Bağırov, Ə. B. Əliyev. - 2008
20.

Əliyeva H.L. Uzun müddət işlənilmədə olan neft yataqlarının potensial imkanlarının aşkar edilməsi, ehtiyat və neftvermə əmsalının dəqiqləşdirilməsi modelləri/H. L. Əliyeva ; elmi rəh. T. Y. Baharov. - 2008
21.

Səmədova Z.İ. Neft-qaz sahələrinin texniki-iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasının ehtiyat mənbələrinin iqtisadi-riyazi metodlarla tədqiqi/Z. İ. Səmədova ; elmi rəh. Q. S. Süleymanov. - 2008
22.

Əliyev Q.Q. Elektrik qaz boşalması plazmasının təsiri şəraitində kristallaşmış polimer - seqnetoaktiv bərk məhlul kompazitində pyezoelektrik effekti/Q. Q. Əliyev ; elmi rəh. M. Ə. Qurbanov. - 2010
23.

Yusibov F.V. Maye və qaz fazalı qarışıqların adsorbsiyası proseslərinin optimal layihələşdirilməsinin əsasları/F. V. Yusibov. - 2011
24.

Xuduzadə Ə.İ. Abşeron arxipelaqının Şimal-Qərb hissəsində alt məhsuldar qat çöküntülərinin toplanması və neft-qaz yataqlarının əmələgəlmə şəraiti/Ə. İ. Xuduzadə ; elmi rəh. A. A. Əliyev. - 2011
25.

Quliyev M.M. Sualtı neft-qaz kəmərlərinin etibarlılığı və istismar səmərəliliyini artırmaq üçün yeni üsul və texnologiyaların işlənməsi/M. M. Quliyev ; elmi rəh. Q. Q. İsmayılov. - 2012
26.

Rüstəmov P.H. Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin idarəetmə sistemində innovasiyalı yanaşma məsələləri/P. H. Rüstəmov ; elmi rəh. Ə. M. Abbasov. - 2012
27.

Seyidov V.M. Neft-qaz yataqlarının işlənilməsinə geofiziki nəzarət üsullarının imkanları və inkişaf perspektivliyi: Azərbaycan yataqları timsalında/V. M. Seyidov. - 2012
28.

İskəndərov E.X. Çoxfunksiyalı nanotərkibli inhibitorla quyularda kristalhidrat əmələgəlmə və qaz kəmərlərində eroziyanı tənzimləməklə istismar göstəricilərinin yaxşılaşdırılması/E. X. İskəndərov ; elmi rəh. T. M. Məmmədov. - 2012
29.

Əsgərov İ.M. Qaz-lift prosesində optimal idarəetmə məsələlərinin asimpotik həll üsulları/İ. M. Əsgərov ; elmi rəh. F. Ə. Əliyev. - 2013
30.

Əl-Hifni Ə.A.M. Tənzimlənən qaz mühitinin manqo meyvələrinin karbohidrat mübadiləsinə və yığımdan sonrakı həyat fəaliyyətinə təsirinin öyrənilməsi/Ə. A.M. Əl-Hifni ; elmi rəh. A. A. Quliyev. - 2013
 1-30    31-55 
 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)